fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Szanujemy prawo do  prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej www.alashespro.pl

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady zbierania i przetwarzanie danych osobowych naszych Użytkowników.

 

§ 1. Dane osobowe

 

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 

dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

§ 2. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

A LASHES PROFESSIONAL ANNA PŁOCHOCKA,

 ul. 1-go PLM 1c/2 , 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

NIP 8222070123, REGON 147297227.

 

Adres do korespondencji:

A LASHES PROFESSIONAL ANNA PŁOCHOCKA,

Choszczówka Stojecka 9 , 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

§ 3. Zbieranie danych osobowych

 

Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:

-dokonywania zapisów na  newsletter,

-wypełniania formularza kontaktowego,

-dokonywania zapisu na szkolenie,

-zakładania konta na stronie www.alashespro.pl.

 

Zbierane są przez nas dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury.

 

 

§ 4. Cel gromadzenia danych osobowych

 

Dane osobowe zbierane są w celu wystawienia certyfikatu/faktury, kontaktowania się w celach uzgodnienia szczegółów szkolenia, dalszego wsparcia poszkoleniowego  oraz prowadzenia działań marketingowych w celach analitycznych i statystycznych, które pozwolą nam rozwijać firmę.

 

§ 5. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych osobowych

 

Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, 

w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

 

§ 6. Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-3 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem szkolenia@alashespro.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§ 7. Cookies

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to  niewielkie informacje tekstowe w  postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i  zapisywane w  urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.alashespro.pl.

Na stronie internetowej www.alashespro.pl. używamy własnych plików cookies: sesyjnych i  stałych. 

Własne pliki cookies używane są w celu: zapamiętania danych wpisanych w formularzu–imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, 

dane do faktury; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania.

 

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od  podmiotów, z  którymi współpracujemy, takich jak  Google, Facebook. 

 

Z uwagi na  fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od  partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony 

w  niniejszej polityce, nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do  osób trzecich, prosimy o  zapoznanie się 

z  informacjami na  temat tych plików cookies dostępnymi na  stronach internetowych naszych partnerów.

Używamy także Pixel Facebooka, który jest nierozpoznawalny dla użytkownika. Wykorzystywany jest przez nas do  pomiaru zachowań Użytkownika na  stronie w celach marketingowych. Dane są anonimowe i  nie są powiązane z  danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika 

bądź z jakąkolwiek bazą danych. 

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na  rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik

 ma możliwość określenia warunków korzystania z  plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. 

 

Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na działanie niektórych funkcji dostępnych na stronie www.alashespro.pl.

Scroll to Top